Projecte Moviment Espontani

Te exposem el nostre projecte, quines persones l’impulsem i les activitats que volem realitzar.