4. La interrelació entre allò físic, biològic i psíquic-mental. L’osei i Katsumi Mamine.

Katsumi Mamine (1944-2020) va ser un alumne directe de Haruchika Noguchi i va rebre d’ell una formació especial. En la dècada dels anys 70 del segle passat, va començar a comunicar la cultura Seitai des de Barcelona, atenent a centenars de persones.

Fotografía de Loly Carballido

El llegat de Katsumi Mamine es conserva en la Fundació Seitai Barcelona, https://www.seitaibarcelona.com/inicio/

Va acarar les diferents dades de la ciència moderna i va constatar que corroboren l’exposició de Noguchi sobre el moviment de la vida i la seva comprensió de la naturalesa humana.

A principis del segle XXI, va exposar com cadascun dels moviments universals crea i interrelaciona de manera específica allò energètic, biològic i psíquic-mental.

Són les cinc oseis  extroversives i introversives: vertical, frontal, lateral, rotatòria i central.

En les funcions biològiques:

L’osei vertical crea i activa el gran sistema nerviós.

L’osei frontal, el gran sistema motor-combustiu.

L’osei lateral, el gran sistema assimilo-circulatori.

L’osei rotatòria, el gran sistema eliminador-reciclador.

L’osei central, el gran sistema reproductor-regenerador-conjuntiu.

En la psique i el comportament:

L’osei vertical crea el desig d’observar.

L’osei frontal, el de dirigir-se a un objectiu-meta.

L’osei lateral, el d’expressar les emocions.

L’osei rotatòria, el d’oposar-nos i lluitar.

L’osei central crea el desig sexual i d’intimitat.

En la ment:

L’osei vertical és la ment contemplativa.

L’osei frontal és la ment pragmàtica.

L’osei lateral és la ment emocional.

L’osei rotatòria és la ment competitiva.

L’osei central és la ment absoluta.